Reflections of Moscow

Date
2012

“Otrazheniya Moskvy” (Reflections of Moscow) is an event for Moscow’s annual City Day Celebration, client “Vip-Concert”, stage designer Vladimir Ereshko