Television studio Al-RTV

Date
2012

Ostankino television, television studio Al-RTV, client SHANDESIGN, designer Dmitriy Utkin